Cyltech 70

Castrol Cyltech 70
Dầu xy lanh

 GIỚI THIỆU

Castrol Cyltech 70 là sản phẩm mới phát triển                              hợp để bôi trơn các động cơ có pa tanh bàn
Để thay thế Castrol S/DZ 70. Sản phẩm này                               trượt mới nhất, và cho tất cả các loại động cơ
Cung cấp các tính năng tuyệt hảo ở cường độ                           Diesel hang hải thấp tốc sữ dụng nhiên liệu
Và nhiệt độ làm việc cao hơn trong các động                             nặng.
Cơ hiện đại.Sản phẩm này hoàn toàn thích

 ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH

Castrol Cyltech 70 là loại dầu bôi trơn xi lanh                           giúp tăng cường độ sạch tại các lỗ nạp và thoát
Tính năng cao có độ nhớt SAE 50 được thiết kế                     khi trên xi lanh, các vòng găng và các cơ phận
Để bôi trơn cho các động cơ hang hải hai kỳ có                      dưới pit-tông.Công thức pha chế này cũng giúp
Pa tanh bàn trượt sử dụng nhiên liệu nặng.Sản                     tránh được hiện tượng dầu bôi trơn bị phân hủy
Phẩm này có chứ một lượng kiềm, đủ để bảo vệ                    ở nhiệt độ cao.Castrol Cyltech 70 hoàn toàn thích
Các động cơ đang sử dụng nhiên liệu có hàm                         hợp để sử dụng cho một dãy rộng các kết cấu
Lượng lưu huỳnh như hiện nay.                                           Động cơ và các điều kiện làm việc khác nhau
Ngoài hệ phụ gia cân bằng các đặc tính tẩy rửa
Và trung hòa axit, sản phẩm này còn được tăng
Cường thêm các phụ gia phân tán tro, điều này sẽ

 CÁC CÔNG NHẬN CỦA NHÀ SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ

Castrol Cyltech 70 được công nhận bởi tất cả các nhà sản xuất động cơ hang hải có pa tanh bàn trượt chính
trên thế giới để sử dụng trong các điều kiện làm việc, được quy định rỏ trong các danh sách khuyến nghị dầu
bôi trơn của họ

 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các đặc tính tiêu biểu                                                                                Cyltech 70
Tỉ trọng ở 15oC, kg/l                                                                                 0,940
Dộ nhớt động học ở 100oC, cSt                                                                 19,5
Độ nhớt SAE                                                                                            50
Độ kiềm                                                                                                   70
Nhiệt độ chớp cháy cốc kín, oC                                                                   >190
Nhiệt độ đông đặc, oC                                                                             -9 or below

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *