ENERGOL DC 1500

DẦU XI LANH HƠI NƯỚC ENERGOL DC 1500 Dầu xy-lanh hơi nước BP Energol DC là dầu xy-lanh hơi nước màu xẫm, chất lượng cao, không phụ gia, có khuynh hướng tạo cặn các-bon rất thấp trong điều kiện vận hành lâu dài ở nhiệt độ cao. BP Energol DC được pha chế để bôi trơn các xy-lanh hơi nước trong những ứng dụng mà dầu được thu hồi sau khi tách ra khỏi hơi nước ngưng tụ. Độ nhớt: ISO VG 1500 Energol DC 1500 Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu Khối lượng riêng ở 150C ASTM 1298 Kg/l 0,908 Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92 0C 342 Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 cSt 1300 Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 cSt 59 Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 – 95 Điểm rót chảy ASTM D97…